14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.07.2021 tarih ve 7331 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1., 2., 3., 4. ve 5. maddeleriyle 2577 sayılı İYUK’un 10., 11., 13.ve 24. maddelerinde öngörülen idarenin kendisine yapılan başvurulara cevap verme ve azami bekleme sürelerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki;

  • Düzenlemelerin gerekçesinde de belirtildiği üzere, yapılan değişikliklerle; 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesinde, idari başvurulara 60 (altmış) gün içinde cevap verilmemesi durumunda isteğin reddedilmiş sayılacağı yönündeki hüküm değiştirilerek, idari başvurulara cevap verme süresi 60 (altmış) günden 30 (otuz) güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi de 6 (altı) aydan 4 (dört) aya indirilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, yapılan değişikliğin idarenin cevap verme süresi bakımından özel kanunlarda yer alan düzenlemelere herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu anlamda özel bir kanunda idarenin cevap verme süresi olarak altmış gün, iki ay veya daha farklı bir süre belirlenmişse söz konusu kanun kapsamındaki başvurular bakımından ilgili kanunda belirlenen süre uygulanmaya devam olunacaktır.

  • Ayrıca 7331 sayılı Kanun’un 5. Maddesiyle 2577 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 10 uyarınca, 7331 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021 öncesinde İYUK’un 10, 11 ve 13. maddeleri kapsamında idareye yapılmış bulunan başvurular bakımından değişiklik öncesinde öngörülen süreler uygulanacaktır. Dolayısıyla İYUK madde 10,11 ve 13 için yapılan başvurular için İdare yukarıda belirtilen sürelere tabi olmayacaktır.

Sonuç olarak, yapılan düzenlemeyle artık idarenin cevap süresinin kısalmasına bağlı olarak dava açma süresinin de başlangıç süresi etkilenmiştir. Böylece idarenin kendisine yapılan başvurulara 30 gün içinde cevap vermemesi durumunda artık dava açma süresi 30.günün sona ermesinden itibaren başlayacaktır.

Av. Z. Fırat GÜLTEKİN

Platformunuzu seçin ve paylaşın.