Fırat Gültekin & Partners

Makaleler

Makaleler2022-03-08T09:18:59+03:00

Bilgisayar Yazılım Programlarının Lisanssız Kullanılmasının Hukuki ve Cezai Yaptırımı

25 Ocak 2024|

A. Bilgisayar Programının Tanımı Bilgisayar programı, en geniş anlamda, donanım denilen bilgisayarın işleyebilmesi için hazırlanmış, doğrudan doğruya bilgisayara hitap eden talimatları ifade etmektedir. Bu programlar, öncelikle işletim (sistem) programı ve uygulama programı olarak ikiye ayrılır. İşletim programı, bilgisayarın işleyebilmesi [...]

Ticaret İşletmenin Devri ve Rehni Üzerine Bir Değerlendirme

8 Aralık 2023|

Önsöz Türk Ticaret Kanunu, ticari işletme hukukunu esas alarak düzenlenmiştir. TTK’nın 11(1) maddesinde ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme şeklinde tanımlanmıştır. Ticari işletmenin devri [...]

Anonim Şirketlerde Fikri ve Sınai Hakların Sermaye Olarak Konulması

27 Kasım 2023|

Giriş: Anonim şirketler, Türk Ticaret Kanunu düzenlemesinde sermaye şirketleri sınıfında yer almaktadır. Bu nedenle sermaye olmaksızın bir anonim şirketin kurulması mümkün değildir. Bu hususta TTK, anonim şirketin kurulabilmesi için en az sermaye tutarını ve anonim şirketlere sermaye olarak [...]

İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu Bulunan Haller

23 Haziran 2023|

Giriş Temelde borçlar hukukunun çatısı altında yer bulan ve sözleşmeler hukukunun omurgasını oluşturan sözleşme serbestisi kavramı hukukumuzda genel kaide olmakla beraber kanun koyucunun belli sahalarda bu özgürlüğe bir takım sınırlamalar getirdiği de görülmektedir. İş Hukuku alanında bu sınırlamalar [...]

Blokzincir Uyuşmazlıkları İçin Metaverse Tahkim

9 Mayıs 2023|

ÖzetBlokzincir teknolojisinin bulunması ile blokzincir temelli varlıklar ortaya çıkmıştır. Blokzincir temelli varlıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar da meydana gelmiştir. Bu uyuşmazlıkların uzman kişiler tarafından tahkim yolu ile çözümlenmesi en adil uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Blokzincir teknolojisinin merkeziyetsiz yapısı nedeni [...]

05.04.2023 Tarih ve 32154 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 7445 Sayılı Kanun’la Yargı Alanında Getirilen Bazı Önemli Değişiklikler

5 Nisan 2023|

28.03.2023 tarih ve 7445 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yargı alanında bazı önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu yazıda, bizim açımızdan önemli olduğu düşünülen değişiklikler genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıntılar için ilgili Kanun [...]

Feri Müdahale

31 Ocak 2023|

GİRİŞ 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 66-69 arasında feri müdahale kavramına yer verilmiştir. Feri müdahale, medeni usul hukuku nezdinde bir davada davacı ve davalı dışında ilgili dava sonucunda verilecek hükümden hukuki durum ve statüsü bakımından etkilenme [...]

Elektrik Enerjisi Üretimi Faaliyetinin Tabi Olduğu Hukuki Çerçevenin İncelenmesi

27 Ocak 2023|

1. Giriş Elektrik, insanlık için ekonomik ve sosyal gelişmenin temel taşlarından ve gereksinimlerindendir. Bu temel taşın elde edilmesi için bazı enerji kaynaklarının kullanılması gerekmektedir. Enerjinin kaynaklarını en temelde 2 şekilde gruplandırabiliriz; Birincil ve İkincil Enerji Kaynakları. Birincil enerji [...]

Go to Top