Özü: Sözleşme’ye dayalı borç ilişkilerinde sebepsiz sözleşme hükümlerine dayanılamayacağı hakkında.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 23.06.2021 tarih, 2021/3994 E., 2021/7145 K. sayılı kararında; elektrik abonesi olan davacının yokluğunda tutulan kaçak elektrik kullanım tespit tutanağına istinaden davacıdan tahsil edilen meblağın davalı elektrik idaresinden tahsili istemiyle açılan davada Mahkemece davalının süresi içinde zamanaşımı definde bulunması ve TBK’nın 82. Maddesinde öngörülen 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay kararında sebepsiz zenginleşme kurumunun tanımı ve koşulları anlatıldıktan sonra, taraflar arasındaki malvarlığındaki değişimin bir sözleşmeye dayanması durumunda sebepsiz zenginleşmeden söz edilemeyeceği, sebepsiz zenginleşmenin alacaklısına ikinci derecede bir dava hakkı tanıdığı, bu nedenle malvarlığındaki azalmanın başka asli davalarla önlenmesi mümkün ise sebepsiz zenginleşme davasının gündeme gelmeyeceği, somut olayda da taraflar arasındaki uyuşmazlığın sözleşmeye aykırı davranıştan kaynaklanması nedeniyle davanın sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre değil sözleşme hukuku kurallarına göre çözümlenmesi gerektiği, bu kapsamda davanın 2 yıllık zamanaşımına değil 10 yıllık dava zamanaşımına tabi olduğu belirtilerek yerel mahkemenin kararı kanun yararına bozulmuştur.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.