Kişisel veri kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tanımlar. Özel nitelikli kişisel veri ise başkaları tarafından öğrenilmesi halinde ilgili kişinin ayrımcılığa uğramasına veya mağduriyetine neden olabilecek verilerdir. Bu nedenle kanun bunlara özel bir önem atfetmektedir. İşlenme ve aktarılma şartları diğer kişisel verilerden ayrı olarak düzenlenmiş ve daha sıkı şekilde korunmuştur.

Özel nitelikli kişisel veriler kanunda sınırlı sayıda düzenlenmiştir ve kıyas yoluyla genişletilmeleri mümkün değildir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesine göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik veri ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerin kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün değildir ancak bu mutlak bir yasak değildir. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda sınırlı şekilde öngörülen hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 6/3’te sayılan hallerde yani kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın aktarılamaz. Ancak işlenmeleri hususundaki istisnalar burada da geçerlidir. KVKK madde 6/3’teki şartlardan birinin varlığı halinde, kişisel veri ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt içinde aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına ilgilinin rızası olmaksızın aktarılması için ise belirtilen şartlardan birinin varlığı yanında verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekir. Aksi halde ilgili veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması gerekir.

Detaylı bilgi için Fırat Gültekin & Partners‘a danışabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.