22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Torba Yasa”) ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) “Yürütmenin Durdurulması” başlıklı 27/4. Maddesinde aşağıda koyu renkte belirtilen cümle eklenerek değişiklik yapılmıştır.

“Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

Söz konusu değişiklik ile birlikte, vergi iadesi talepli davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesinin ön şartı olarak teminat yatırılması zorunluluğu getirilmiş olup, ihtirazi kayıt ile ödenen vergilerin iadesi talebi ile açılan bir davada yürütmenin durdurulması kararı alınabilmesi için ilgili mükellef tarafından dava konusu tutarın %50’si oranında teminat yatırılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Fırat Gültekin & Partners

Platformunuzu seçin ve paylaşın.