Vergi ceza/ihbarnamelerinin muhatabın e-tebligat adresine tebliğ edilmesi yanında muhatabın SMS veya e-posta aracılığıyla bilgilendirilmesinin gerekip gerekmediği hususunda Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesi arasında görüş ayrılığı ortaya çıkması üzerine konu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun önüne getirilmiştir.

Konuyu inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin ikinci fıkrasında tebliğ evrakının muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hükmünün bulunduğunu, Kanun’da ayrıca muhatabın bildirilen telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığını, aksine 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 511 Sıra No’lu Genel Tebliğ’in yayımlandığı 19.10.2019 tarihine kadar Genel Tebliğ’de ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde elektronik tebligat adresine yapılan tebligat hakkında bildirilen telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkilemeyeceğinin açıkça hükme bağlanmış olduğunu, bu nedenle Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca muhatabın elektronik tebligat sisteminde kayıtlı olan e-tebligat adresine yapılan tebligata ilişkin olarak elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına ve/veya i-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin yapılan tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar vermiştir.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.