Yargı reformunun beşinci paketi olarak da bilinen 7343 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 24.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Kanun ile aşağıda belirtilen değişiklikler getirilmiştir;

  • Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam edeceği düzenlenmiştir.
  • 7343 sayılı Kanun ile, 2004 sayılı Kanun’un 106. Maddesi revize edilmiştir. Maddenin eski halinde haczolunan mal menkul ise hacizden itibaren altı ay içerisinde, gayrimenkul ise hacizden itibaren iki sene içerisinde satışın istenmesi gerektiği düzenlenmekte idi. 7343 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, malın menkul yahut gayrimenkul olup olmadığına bakılmaksızın alacaklı veya borçlunun, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebileceği ve borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağının da bu hükme tabi olduğu düzenlenmiştir. Yine Bir yıllık süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından birinci fıkrada belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacağı da hükme eklenmiştir.
  • 7343 sayılı Kanun ile, borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga vergisinden istisna tutulmuştur.
  • 7343 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikten önce, haczin düşmemesi adına satış talep edilirken cüzi miktarda satış avansı yatırılmakta idi. Ancak değişiklik sonucu satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin bu kez tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • 2004 sayılı Kanun’un 135. Maddesi uyarınca, Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur. 7343 sayılı Kanun ile işbu maddeye yapılan ekleme sonucu, Taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinden sonra henüz tahliye yapılmadan taşınmazı ihale alıcısından satın alanın da bu fıkra gereğince tahliye isteme hakkına sahip olmuştur. Dolayısıyla ilgili madde gereği 15 gün içerisinde tahliye talep etme hakkı, taşınmazı ihale yolu ile kazanan malikten satın alanlara da tanınmıştır.

7343 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a buradan ulaşabiliriz.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.