Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 17 Eylül 2021 tarihinde yayımladığı Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber ile, özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılan biyometrik veri, bugüne kadar yayımlanmış mevzuatta kapsamlı olarak tanımlanmadığını belirterek, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün (GVKT) 4 üncü maddesindeki biyometrik veri tanımından hareketle biyometrik verileri kapsamlı bir şekilde tanımlamıştır. İlgili Rehber’de kişisel verilerin biyometrik veri niteliğini haiz olabilmesi için; Kişinin fizyolojik, fiziksel veya davranışsal özellikleri gibi ayırt edici özellikleri veri işleme sonucunda ortaya çıkarılması, Ortaya çıkarılan özellikler kişinin kimliğini tanımlamaya yarayan ya da kişinin kimliğini doğrulayan kişisel veriler olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Kurum, biyometrik verilerin kişiye özgü, benzersiz ve tek olduğunu, kişilerin unutmasının mümkün olmadığı, genelde ömür boyu değişmeyen ve herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın zahmetsiz bir şekilde sahip olunan veriler olduğunu da belirtmiştir.

İlgili Rehber’de, biyometrik verilerin işlenmesinde, biyometrik veri işleme şartlarının mevcudiyeti ve Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen genel ilkelere riayet edilmesi gerektiğine, Biyometrik verilerin hukuka uygun olarak işlenip işlenmediği hususunda Kanunda öngörülen şartların mevcudiyetinin yanısıra somut olay çerçevesinde yorum yapılması da önem arz ettiğine ilişkin bir takım açıklamalarda bulunulmuş ve biyometrik veri işleme ilkeleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Özetle veri sorumlusunun, aşağıdaki veri işleme ilkelerine riayet etmek sureti ile biyometrik veri işleyebileceği belirtilmiştir. Şöyle ki;

  • Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması
  • Başvurulan yöntemin işleme amacına ulaşılabilmesi bakımından elverişli olması, veri işleme faaliyetinin ulaşılmak istenen amaç için uygun olması
  • Biyometrik veri işleme yönteminin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olması

Yine Kurum tarafından, biyometrik veri işlemenin yerine herhangi bir alternatifin mevcut olması durumunda biyometrik verinin işlenmesi gerekli olmayacağından söz konusu veriler işlenemeyeceği de belirtilmiştir.

Sonuç

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Rehber ile biyometrik verilerin yeniden tanımı yapılmış, biyometrik verilerin işlenmesi sırasında uyulması gereken ilkelere yer verilmiş ve biyometrik verilerin korunması için uygulanması gereken teknik ve idari tedbirler ortaya konmuştur.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.