11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 05.10.2021 tarih, 2021/9607 E., 2021/13681 K. sayılı kanun yararına bozma kararında; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca tüm özel hukuk tüzel kişilerine elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, anılan hükme rağmen elektronik yolla tebligat yapılamaması halinde Kanun’da belirtilen diğer usuller gereğince tebligat yapılması gerektiği, bu nedenle öncelikle muhatabın tebligata elverişli bir elektronik adresinin bulunması halinde bu adresi, aksi takdirde Ticaret Sicil Memurluğu kayıtlarında mevcut merkez adresine tebligat yapılması gerekirken mahkemece mağaza adresine tebligat yapılarak karar verilmesinin hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğinde bulunduğu ifade edilmiştir.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.