Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) Tarafından Tebliği Gereken Tüm Evrakların Elektronik Ortama Taşınması amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İşbu Yönetmelik uyarınca;
SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edileceği, ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gerekenlere diğer usullerle de tebligat yapılabileceği düzenlenmiştir.
Bu kapsamda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine istinaden işverenlerin aşağıda belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda oldukları, işveren dışında kalan diğer muhatapların ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecekleri belirtilmiştir.

1 Ekim 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca, işverenlerin 1 Ocak 2022 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almaları ve elektronik sistemi kullanmak üzere SGK tarafından belirlenecek sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 1 Ekim 2021 tarihi sonrasında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için ise başvuru süresi, sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihi takip eden üç ay içerisinde tamamlanacaktır.

Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapacaktır. Bu durumda isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler, daha sonra bu sistemden çıkamayacaktır.

Tebliğ Edilme Tarihi
Elektronik imzalı evrak, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır. Tebliğe ilişkin kayıtlar aksi ispat edilmedikçe kesin delil kabul edilecektir.

Elektronik Tebligat Adresinin Kapatılması
Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacaktır.

SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları ile muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları 10 yıl, olay kayıtları 30 yıl Kurum tarafından erişilebilir şekilde güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak muhafaza edilecektir.

Sonuç

İşverenlerin Yönetmelik’te belirtilen süre ve koşullara uyarak, elektronik tebligat sistemine kayıt olmaları ve yukarıda özetle aktarıldığı şekilde Yönetmelik’te belirtilen yükümlülüklere riayet etmeleri gerekmektedir.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.