Özü: Dava açılırken değeri istinaf edilebilirlik sınırının altında gösterilen ve dava aşamasında da gerçek değeri belirlenmeyen taşınmazın niteliği itibarıyla kesinlik sınırının üzerinde olması nedeniyle istinaf incelemesine tabi olduğu.

Yerel Mahkemede zilyetliğe dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili davası sonucunda verilen kararın davacı tarafından istinaf edilmesi üzerine BAM tarafından kararın istinaf edilebilirlik sınırı altında kaldığından bahisle istinaf talebinin reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Bu karara karşı kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş ve talebi inceleyen Yargıtay 8. Hukuk Dairesince, dava değerinin dilekçede 1.500 TL olarak gösterilmiş olmasına karşın davanın gerçek değerinin yargılama aşamasında da belirlenmediğini ve nitelik itibarıyla da taşınmazın değerinin istinaf kesinlik sınırının üzerinde olduğunun takdiri gerektiği belirtilerek BAM kararının bozulmasına ve istinaf talebinin incelenmesi için dosyanın BAM’a gönderilmesine karar verilmiştir.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.